ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αγγλικά για Γεωργοκτηνοτροφία και Αγροεπιχειρηµατικότητα

Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο µάθηµα γνώσεων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους σπουδαστές να αξιοποιήσουν και να ενισχύσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα. Σε αυτό το µάθηµα οι σπουδαστές θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στην ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και οµιλία στην Αγγλική Γλώσσα. Επίσης, το µάθηµα στοχεύει στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών δεξιοτήτων επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα. Συγκεκριµένα, επικεντρώνεται σε γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις που σχετίζονται µε τον τοµέα της Γεωργοκτηνοτροφίας και της Αγροεπιχειρηµατικότητας.

Γενική Χηµεία και Βιοχηµεία

Αυτό το µάθηµα στοχεύει στην ανάπτυξη µιας ευρείας κατανόησης της Χηµείας και της Βιοχηµείας. Σκοπός τους µαθήµατος είναι να δώσει στους σπουδαστές τη βασική κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο δρα η ύλη και ειδικότερα πως λειτουργεί η ζωή, να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των ατόµων και των µορίων και τους τύπους χηµικών αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα, να κατανοήσουν τις χηµικές διεργασίες που διέπουν τους ζωντανούς οργανισµούς και τον ρόλο της Χηµείας και ειδικότερα της Βιοχηµείας στις διαδικασίες παραγωγής σε όλους τους τοµείς της Γεωργίας.

Φυσιολογία και Μορφολογία των Φυτών

Στόχος του µαθήµατος είναι να παρέχει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις της Βιολογίας και της φυσιολογίας. Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τα µορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φυτών και θα ενηµερωθούν για τις ταξινοµήσεις των φυτών σε κατηγορίες. Επίσης, θα γνωρίσουν τα τρία διαφορετικά είδη κυττάρων που υπάρχουν στα φυτά και τις λειτουργίες τους. Θα γνωρίσουν τη λειτουργία των ριζών στην πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και νερού και την αλληλεπίδρασή τους µε το έδαφος, θα ενηµερωθούν για την αναπνοή στα φυτά και τη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης.

 

Γενική Γεωργία και Κτηνοτροφία

Σκοπός του µαθήµατος είναι η παροχή γενικών γνώσεων για την εισαγωγή των σπουδαστών στην επιστήµη της Γεωπονίας, µε έµφαση στις αρχές που διέπουν τις σχέσεις των φυτών µε το κλιµατικό, το εδαφικό και το βιολογικό τους περιβάλλον. Επίσης, θα αναπτύξουν µία ευρεία κατανόηση για την εξέλιξη της ζωής στη γη και της βασικής δοµής και λειτουργίας των ζώων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή και τη δηµιουργία τροφίµων.

Γεωργική Μηχανική, Υγεία και Ασφάλεια

Ο στόχος αυτού του µαθήµατος είναι να παρέχει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις για την Τεχνολογία, τα µηχανήµατα και τη µηχανική που χρησιµοποιείται στη Γεωργία. Τονίζονται επίσης, οι πρακτικές Ασφάλειας και Υγείας που επιτρέπουν στους σπουδαστές να κατανοήσουν τους κινδύνους στη βιοµηχανία της Γεωργίας και να λάβουν τις κατάλληλες προφυλάξεις και τα κατάλληλα µέτρα.

Κοινή γεωργική πολιτική και χρηµατοδότηση της ΕΕ

Το µάθηµα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πλήρη κατανόηση των προηγούµενων, τρέχουσων και µελλοντικών πολιτικών της ΕΕ σχετικά µε την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Συγκεκριµένα, οι σπουδαστές θα κατανοήσουν το πώς λειτούργησε η χρηµατοδότηση της ΕΕ για τα έτη 2014-2020 για τη Γεωργία µέσω της ΚΓΠ. Επίσης, θα γνωρίσουν τα νέα πρωτόκολλα και διαδικασίες χρηµατοδότησης της ΚΓΠ για τα έτη 2021-2027. Θα ασχοληθούν µε τον τρόπο λειτουργίας του προϋπολογισµού προκειµένου να υποβληθεί η αίτηση για χρηµατοδότηση από την ΕΕ. Θα κατανοήσουν τα έντυπα που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση από την ΕΕ και τον τρόπο συµπλήρωσης τους.

Εδαφολογία

Αυτό το µάθηµα στοχεύει στη διερεύνηση των αρχών της Επιστήµης του εδάφους µε ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση µεταξύ των ιδιοτήτων του εδάφους και την ανάπτυξη των φυτών. Το µάθηµα θα εξετάσει τη σηµασία του εδάφους και θα εκτιµήσει τον ρόλο του στο παγκόσµιο οικοσύστηµα.

Ανατοµία και Φυσιολογία αγροτικών ζώων

Αυτό το µάθηµα στοχεύει στην ανάπτυξη µιας ευρείας κατανόησης για την εξέλιξη της ζωής στη γη και της βασικής φυσιολογίας των ζώων στον πλανήτη, στην ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης και ισορροπηµένης επισκόπησης της φυσιολογία των ζώων. Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τη δοµή και τη λειτουργία των σωµάτων των ζώων ακολουθώντας µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στα βασικά της Ανατοµίας και της Φυσιολογίας.

Εξειδικευµένη Αγροεπιχειριµατικότητα

Αυτό το µάθηµα στοχεύει στην εξέταση της δοµής και της οργάνωσης της γεωργικής βιοµηχανίας και αναλύει τις βασικές αρχές µίκρο και µακροοικονοµίας όπως αυτές εφαρµόζονται στη Γεωργία, εξετάζει τις βασικές αρχές και τις εφαρµογές της αγροτικής επιχείρησης που δείχνουν πώς τα προϊόντα πηγαίνουν από την πηγή τους στον καταναλωτή, επισηµαίνοντας την πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας. Επίσης, οι σπουδαστές ασχολούνται µε την ανάπτυξη ενός Επιχειρηµατικού Σχεδίου και µιας µελέτης σκοπιµότητας, σε ένα ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο µε πραγµατικούς υπολογισµούς.

Πρακτική Άσκηση (Ι) και (ΙΙ)

Οι σπουδαστές θα ακολουθήσουν µια εξάµηνη τοποθέτηση σε έναν ή περισσότερους χώρους εργασίας, υπό την καθοδήγηση του επόπτη και των επαγγελµατιών του κλάδου. Θα εξελίξουν στην πράξη τις επιστηµονικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Τα συγκεκριµένα µαθήµατα θα αναπτύξουν τις δεξιότητες των φοιτητών και θα αυξήσουν την απασχολησιµότητα τους στους τοµείς που τους ενδιαφέρουν.

Φυτοπαθολογία

Αυτό το µάθηµα είναι σχεδιασµένο για σπουδαστές που επιθυµούν να εξειδικευτούν στην κηπουρική και να ασχοληθούν µε την παραγωγή καλλιεργειών. Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των ζιζανίων και των παρασίτων που προκαλούν προβλήµατα στις καλλιέργειες. Επίσης, οι σπουδαστές θαγνωρίσουν τις διάφορες ασθένειες των φυτών και θα ενηµερωθούν για το πώς µπορούν να προστατέψουν τις καλλιέργειες τους.

Οπωροκηπευτικά και αµπελουργία

Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τον κλάδο της φυτικής παραγωγής και θα ενηµερωθούν για την παραγωγή των οπωροκηπευτικών. Θα γνωρίσουν τις διαφορετικές κατηγορίες οπωρώνων και θα ασχοληθούν µε το κλάδεµα, τις διάφορες ασθένειες που προκύπτουν καθώς και τις τεχνικές για την καλλιέργεια τους. Επίσης, θα ενηµερωθούν για τους διαφορετικούς τύπους αµπελώνων, την καλλιέργεια των αµπελώνων καθώς επίσης και την παραγωγή οίνου.

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

Στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας εµπίπτουν οι καλλιέργειες των σιτηρών, των ψυχανθών, των κτηνοτροφικών φυτών, των βιοµηχανικών φυτών (ελαιούχα, ζάχαρη κ.ά.). Στο συγκεκριµένο µάθηµα οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τα φυτά µεγάλης καλλιέργειας και τις τεχνικές για την καλλιέργεια τους.

Μελισσοκοµία

Στο συγκεκριµένο µάθηµα οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τους τοµείς της Μελισσοκοµίας σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο, θα ενηµερωθούν για τα στοιχεία ανατοµίας και µορφολογίας της µέλισσας, τον βιολογικό κύκλο της µέλισσας, τα άτοµα της κυψέλης, την κυψέλη και τη χωροταξική κατανοµή τροφών και γόνου. Επίσης, θα ενηµερωθούν για εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν τους εχθρούς και τις ασθένειες των µελισσών, τα κυριότερα µελισσοκοµικά φυτά, τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά µελιού και τα προϊόντα κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, κερί).

Αναπαραγωγή και Γενετική Αγροτικών Ζώων

Αυτό το µάθηµα στοχεύει στην ανάπτυξη µιας ευρείας κατανόησης και µιας πιο ολοκληρωµένης µελέτης της Βιολογίας και της γενετικής που εµπλέκονται σε όλες τις πτυχές της εκτροφής ζώων. Οι σπουδαστές θα προσδιορίσουν επίσης τη σηµασία της αναπαραγωγής και πώς µπορεί αυτή να εφαρµοστεί στην πρακτική διαχείριση και παραγωγή ζώων λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τους εµπορικούς, υγειονοµικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

 

 

∆ιατροφή αγροτικών ζώων

Αυτό το µάθηµα στοχεύει στην εξερεύνηση των βιολογικών και βιοχηµικών αρχών που στηρίζουν τη διατροφή των ζώων. Οι σπουδαστές θα επικεντρωθούν στις διατροφικές ανάγκες των οικόσιτων ζώων, κυρίως εκείνων στη Γεωργία και την παραγωγή τροφίµων λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το κόστος τροφής, την υγεία, το περιβάλλον και τους παράγοντες ευηµερίας τους.

∆ιαχείριση Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων

Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις ορθές πρακτικές παραγωγής ποιοτικών προïόντων που συνδυάζουν την οικονοµικότητα της εκτροφής µε τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας του ανθρώπου, της ευζωίας και της υγείας των παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος. Οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθορίζουν αποτελεσµατικά την ανάπτυξη και αποδοτικότητα των παραγωγικών ζώων είναι ο γενότυπος, η διατροφή και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Το περιβάλλον είναι ο χώρος στον οποίο τα ζώα αναπτύσσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Η ρύθµιση και ο έλεγχος του εξαρτώνται άµεσα από τον τύπο της κατασκευής.

Ποιοτική Εκτίµηση Σφαγείων και Κρέατος

Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι σπουδαστές θα ασχοληθούν µε τη δοµή, τη σύνθεση και τη λειτουργία των µυών και το πώς οι µύες µεταβάλλονται σε κρέας. Συγκεκριµένα, θα µελετήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις µεταθανάτιες µεταβολές των µυών και τις ιδιότητες του κρέατος. Επίσης, θα ασχοληθούν µε την ποιοτική εκτίµηση και κατάταξη σφαγείων και κρέατος και θα ενηµερωθούν για τις αρχές τεµαχισµού σφαγείων.