Ασφάλεια & Υγεία

Health and Safety Diploma

Download

DURATION:
5 full days per course

Address

UCLan Cyprus Campus, 7080 Pyla, Larnaka   View map

Categories

Short Courses

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών στο UCLan Cyprus, σε συνεργασία με την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria, προσφέρει μια σειρά από προγράμματα σχετικά με την Ασφάλεια, την Υγεία και το Περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μοντέρνας βιομηχανίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σύντομων προγραμμάτων λαμβάνετε:

 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Πιστοποιητικό Επιτυχούς ολοκλήρωσης εξέτασης

Αρχές Ασφάλειας & Υγείας στο χώρο εργασίας σε Βιομηχανικό Περιβάλλον

Διάρκεια: 5 ημέρες

Τι θα μάθετε:

 • αρχές της ασφάλειας και υγείας  σε διάφορους χώρους και συνθήκες εργασίας
 • ασφαλής τρόπος εκτέλεσης δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας για τη μείωση ή / και εξάλειψη των κινδύνων που εμπλέκονται σε χώρους εργασίας
 • εντοπισμός και διαχείριση κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία – έλεγχος, προετοιμασία έκθεσης και συμμόρφωση σε χώρους εργασίας
 • εφαρμογή ασφαλούς συστήματος εργασίας σε διάφορες συνθήκες για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών
 • τρόπος ανταπόκρισης σε ατυχήματα και ξαφνικές ασθένειες
 • ασφαλής χειρισμός εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων
 • πυρασφάλεια και ηλεκτρική ασφάλεια σε χώρους εργασίας
 • ορθή και ασφαλής χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας

Ασφάλεια & Υγεία και Διαχείριση Κινδύνων στη Βιομηχανία Πετρελαίου & Αερίου

Διάρκεια: 5 ημέρες

Τι θα μάθετε:

 • τις πρόνοιες και απαιτήσεις του OHSAS 18001: 18002 2007 & OHSAS: 2008
 • χρήση εργαλείων και τεχνικών αξιολόγησης του κινδύνου εφαρμόζονται από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
 • τις πρόνοιες και απαιτήσεις του προτύπου ISO 17776: 2002 για την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών, καθώς και για τον έλεγχο και την άμβλυνση κάθε είδους περιστατικού
 • εντοπισμός των κινδύνων και αξιολόγηση συστημάτων HSE-MS
 • εντοπισμός απειλών, αξιολόγηση και έλεγχος με βάση τα πρότυπα OHSAS 18001: 2007 & OHSAS 18002: 2008
 • χρήση μοντέλου διαχείρισης κινδύνου με βάση το πρότυπο ISO 17776
 • χρήση μεθοδολογίας ταυτοποίησης κινδύνου HAZID

Συστήματα Διαχείρισης και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας

Διάρκεια: 5 ημέρες

Τι θα μάθετε:

 • απαιτήσεις συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, εφαρμογή, τη σημασία, τεχνικές αξιολόγησης του συστήματος
 • εκτέλεση επιθεώρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 19011 Διεθνούς Οδηγού Ελέγχου
 • προετοιμασία προγράμματος και πίνακα επιθεώρησης
 • σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης και αξιολόγησης
 • αξιολόγηση εργολάβων, σύνταξη συμβάσεων και συνεχής έλεγχος
 • σύνταξη, εφαρμογή και εποπτεία Σχεδίου ασφάλειας και υγείας
 • βασικοί δείκτες επίδοσης και μέθοδοι αξιολόγησης συνολικής απόδοσης

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διάρκεια: 5 ημέρες

Τι θα μάθετε:

 • κατανόηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της λειτουργίας και του ελέγχου τους
 • δημιουργία, τεκμηρίωση, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχής βελτίωση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • τις πρόνοιες και απαιτήσεις του ISO14001.1
 • αξιολόγηση επιλογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από διάφορους οργανισμούς
 • βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση των αναγκών περιβαλλοντικής διαχείρισης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ΣΠΔ
 • αξιολόγηση βασικών σταδίων για την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αναθεώρηση ενός ΣΠΔ
 • επισκόπηση των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το ISO 14001 και το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS)